اعضای شورای پژوهشی

تعداد بازدید:۴۱۸

.سرکار خانم دکتر پورسعادت: ریاست دانشکده توانبخشی

خانم بهیه کهن سال: مدیر گروه شنوایی شناسی

آقای سعید میراحمدی: مدیر گروه گفتار درمانی

خانم سیده زینب بهشتی: مدیر گروه کاردرمانی

آقای دکتر رحمت ا...مراد زاده: هیات علمی گروه اپیدمیولوژی و متخصص آماری

آقای مسعود بهرامی: مشاور آماری

آخرین ویرایش۱۳ اسفند ۱۳۹۹