اعضای شورای آموزشی

تعداد بازدید:۲۸۴

اعضای شورای آموزشی:

1- ریاست دانشکده 2- معاون آموزشی 3- معاون پژوهشی  4-مسئول آموزش 5-مسئول اساتید مشاور

6- مدیران گروه رشته های شنوایی شناسی و گفتاردرمانی و کار درمانی 7- مسئول EDO

آخرین ویرایش۱۳ اسفند ۱۳۹۹