شورای آموزشی

تعداد بازدید:۸۳۴

 

شورای آموزشی دانشکده 


 شرح وظایف شورای آموزشی:

-  نظارت بر فعالیتهای آموزشی دانشکده و ارائه گزارش آن در پایان ترم به ریاست دانشکده.

-  نظارت در برنامه های آموزشی با توجه به آخرین پیشرفتها و تغییرات و ارائه آن به مراجع ذیربط.

-  نظارت بر حسن برگزاری جلسات گروههای آموزشی و ارائه گزارش آن در پایان هر ترم به ریاست دانشکده.

-  پیشنهاد نیازهای مالی و سایر ملزومات مورد نیاز گروههای آموزشی به ریاست دانشکده.

-  ارزیابی عملکرد فعالیتهای مدیران و اعضاء گروه در پایان هر ترم تحصیلی و ارائه گزارش آن به ریاست دانشکده.

-  شرکت در شورای آموزشی دانشکده و دانشگاه و پیگیری اجرای مصوبات آن و ارائه گزارش آن به ریاست دانشکده.

-  نظارت بر عملکرد اساتید راهنما و ارائه گزارش آن در پایان هر ترم به ریاست دانشکده.

-  محاسبه معادل سازی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضاء هیئت علمی و ارائه گزارش آن به ریاست دانشکده.

-  همکاری و مشارکت در فرآیند جذب نیروهای مورد نیاز دانشکده.

-  نظارت بر عملکرد امور آموزش دانشکده و ارائه گزارش فعالیتهای انجام شده در پایان هر ترم به ریاست دانشکده.

-  نظارت بر حسن اجرای امتحانات تئوری و عملی و ارائه گزارش آن به ریاست دانشکده.

-  ارائه گزارش عملکرد سالانه با توجه به فعالیتهای آموزشی انجام شده.

 

 

کلید واژه ها: شورای اموزشی

آخرین ویرایش۱۳ اسفند ۱۳۹۹