اساتید مشاور

تعداد بازدید:۱۴۹۴

 

اساتید مشاور:

گروه شنوایی شناسی:

ورودی 98: آقای مهدی پناهیان

ورودی 99: خانم بهیه کهنسال

ورودی 1400: خانم مهسا حبیبی

ورودی 1401: جناب آقای دکتر سیروان نجفی

 

گروه گفتار درمانی:

 

ورودی 98: جناب آقای سعید میراحمدی

ورودی 99: آقای هادی ترابی

ورودی 1400: خانم دکتر صالحی

ورودی 1401: آقای هادی ترابی

 

گروه کاردرمانی:

 

 ورودی 97: سرکار خانم بهشتی

ورودی 98: جناب آقای دکتر سلطانی نژاد

ورودی 99: سرکار خانم بهشتی

ورودی 1400: آقای محسن سرحدی

کلید واژه ها: اساتید مشاور

آخرین ویرایش۱۰ دی ۱۴۰۱