پرسش‌های متداول


نحوه درخواست کارت دانشجویی المثنی به چه صورت است؟

دانشجو در صورت مفقود شدن کارت دانشجویی باید ابتدا به مدیریت آموزش مراجعه و درخواست کارت المثنی داده و مبلغ 100000 ریال (ده هزار تومان) به شماره حساب سیبا 2177865307007بانک ملی  به نام آموزش واریز نماید.

نحوه درخواست مرخصی تحصیلی چگونه است؟

درمقطع پزشکی دانشجو پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی می تواند در طول مراحل اول و دوم آموزش پزشکی حداکثر2 نیمسال تحصیلی متوالی یا متناوب و در هر یک از مراحل کارآموزی و کارورزی حداکثر تا سقف 6 ماه متوالی با احتساب در سنوات از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.

در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشجو می تواند پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی حداکثر 1 نیمسال و در دوره های کارشناسی پیوسته برای 2 نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.

تقاضای مرخصی تحصیلی باید بصورت کتبی حداقل دو هفته قبل از شروع هر نیمسال توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد.

حوه درخواست تغییر رشته و نیز انتقال چگونه است؟

دانشجوی متقاضی انتقال یا  تغییر رشته باید درخواست خود را همراه با مدارک لازم حداقل 6 هفته پیش از شروع نیمسال به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید. جهت کسب اطلاعات کامل می توانید از قسمت قوانین و آیین نامه های آموزشی ،آیین نامه آموزشی مقطع تحصیلی  مورد نظر خود را مطالعه نمایید.

دانشجو تا چه زمانی می تواند اعتراض به نمره خود را ثبت نماید؟  

دانشجو پس از ثبت موقت نمره توسط استاد فقط تا 48 ساعت فرصت دارد اعتراض به نمره خود را ثبت نماید.

نحوه درخواست انصراف از تحصیل چگونه است؟

دانشجویی که تمایل به انصراف از تحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خود را شخصا به اداره آموزش دانشگاه یا دانشکده تسلیم نماید. در این صورت دانشجو مجاز است فقط برای یکبار حداکثر تا 1 ماه قبل از پایان همان نیمسال، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و پس از آن حق ادامه تحصیل در آن رشته را ندارد.

فرآیند دانش آموختگان به چه شیوه ای است؟

مراجعه به پورتال دانشگاه 

استفاده از زیر منو دانشآموختگان

کلید واژه ها: دانش اموختگان

●سوالات مربوط به دانشجو طریقه استفاده از کافی نت دانشکده به چه صورت است و آیا امکان استفاده از اینترنت در خوابگاه وجود دارد؟    

در کافی نت دانشکده هر دانشجو با دادن شماره دانشجویی و کد ملی می تواند از اینترنت استفاده کند هر دانشجوی روزانه 2 ساعت می تواند وصل باشد. در خوابگاه  از ساعت 5 بعدازظهر به بعد user دانشجویان فعال می شو...