کارشناسان مرکز مطالعات

نام و نام خانوادگی

حوزه فعالیت

تحصیلات

مژگان نظام الدینی

کارشناس مسئول ارزشیابی

 

کارشناسی زبان و ادبیان انگلیسی

رضوان آزاد

کارشناس برنامه ریزی آموزشی

 

کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

شاهین صارمی

کارشناس مرکز آموزش مجازی

 

کارشناسی ارشد کامپیوتر

زهرا میرزایی

کارشناس واحد رشد و بالندگی اعضای هیات علمی

کارشناس بهداشت عمومی

ریحانه هاشمی فرد

کارشناس اراده استعداد درخشان و المپیاد

 

کارشناس مامایی

نیلوفر شوکت زاده

کارشناس دفاتر توسعه آموزش

 

کارشناس بهداشت عمومی

 

کلید واژه ها: کارشناسانمرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی