کارشناسان مرکز مطالعات

تعداد بازدید:۲۲۶۵
  

نام و نام خانوادگی: شاهین صارمی

رشته تحصیلی:کارشناس ارشد، کامپیوتر

پست الکترونیک: 

تلفن مستقیم :8633838616

شماره تماس داخلی:616 

آدرس:-میدان بسیج- مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)- ساختمان امام محمد باقر(ع)                    طبقه سوم - معاونت آموزش - مرکز مطالعات  و توسعه آموزش علوم پزشکی

 رئوس وظایف:

کارشناس برنامه جامع عدالت،تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی
کارشناس طرح راد
کارشناس واحد آموزش مجازی
کارشناس رابط کلان منطقه 6 آمایشی
 

   

   نام و نام خانوادگی: رضوان آزاد

    رشته تحصیلی:کارشناس ارشد، آموزش پزشکی

   پست الکترونیک: Rezvanazad595@gmail.com

    تلفن مستقیم: 8633838613

    شماره تماس داخلی: 613

  آدرس:میدان بسیج . مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)- ساختمان امام محمد باقر(ع) -                           طبقه سوم - معاونت آموزش - مرکز مطالعات  و توسعه آموزش علوم پزشکی

    رئوس وظایف::

     کارشناس واحد پژوهش در آموزش
    کارشناس  واحد دانش پژوهی
    کارشناس جشنواره های آموزشی
   ادمین پرتال مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

   

   نام و نام خانوادگی: سارا عابدی

   رشته تحصیلی:کارشناس ارشد، آموزش پزشکی

   پست الکترونیک: abedis741@gmail.com

   تلفن مستقیم: 8633838614

    شماره تماس داخلی: 614

    آدرس:میدان بسیج -مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)- ساختمان امام محمد باقر(ع)                              طبقه سوم - معاونت آموزش - مرکز مطالعات  و توسعه آموزش علوم پزشکی

     رئوس وظایف:

      کارشناس اداره استعداد درخشان
       کارشناس برگزاری المپیاد علمی

  

نام و نام خانوادگی: سیدمحسن عزیزی

رشته تحصیلی:دکترا، برنامه ریزی آموزش از راه دور، برنامه ریزی آموزشی

پست الکترونیک: Smohsenazizi@yahoo.com

تلفن مستقیم: 8633838617

شماره تماس داخلی: 617

آدرس:میدان بسیج مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)- ساختمان امام محمد باقر(ع)                     طبقه سوم - معاونت آموزش - مرکز مطالعات  و توسعه آموزش علوم پزشکی

 رئوس وظایف:

مسئول واحد برنامه ریزی درسی
مسئول توانمندسازی اعضای هیأت علمی
مسئول هماهنگی دفاتر توسعه آموزش دانشکده¬ها
کارشناس واحد آموزش مجاز
 

 

  نام و نام خانوادگی:مسعود عبد الرضایی 

    رشته تحصیلی:کارشناس، زبان انگلیسی

   پست الکترونیک: Abdolrezaeimasoud58@gmail.com

    تلفن مستقیم: 8633838617

    شماره تماس داخلی: 617

     آدرس:میدان بسیج  مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)- ساختمان امام محمد باقر(ع)                              طبقه سوم - معاونت آموزش - مرکز  مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

     رئوس وظایف: :

   کارشناس واحد توانمندسازی اساتید

 

 

   نام و نام خانوادگی:   زهرا میرزایی

   رشته تحصیلی:کارشناس، بهداشت عمومی

   پست الکترونیک: 

    تلفن مستقیم: 8633838618

   شماره تماس داخلی: 618

    آدرس:میدان بسیج  مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)- ساختمان امام محمد باقر(ع)                                                                                                           طبقه سوم - معاونت آموزش - مرکز مطالعات  و توسعه آموزش علوم پزشکی

    رئوس وظایف: :  

   کارشناس کمیته دانشجویی
   کارشناس برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی

 

  

نام و نام خانوادگی: فاطمه پور مومنی

رشته تحصیلی:کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

پست الکترونیک: Fatemah-poormomeni1224@gmail.com

تلفن مستقیم: 8633838618

شماره تماس داخلی: 615

آدرس:میدان بسیج مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)- ساختمان امام محمد باقر(ع)                       طبقه سوم - معاونت آموزش - مرکز مطالعات  و توسعه آموزش علوم پزشکی

 رئوس وظایف:

کارشناس آموزش جامعه نگر و پاسخگو

کارشناس کارگروه اقتصاد آموزش

 

    نام و نام خانوادگی: مژگان رحیمی

     رشته تحصیلی:کارشناس، مامایی

    پست الکترونیک: mozhgan.rahimi7575@yahoo.com

     تلفن مستقیم: 8633838615

    شماره تماس داخلی: 615

    آدرس:میدان بسیج مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)- ساختمان امام محمد باقر(ع)                              طبقه سوم - معاونت آموزش - مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

    رئوس وظایف:

   کارشناس ارزشیابی اساتید

  کارشناس کارگروه اخلاق، سلامت معنوی و تعهد حرفه ای 

 

 

 

   

 

  

کلید واژه ها: کارشناسان مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی

آخرین ویرایش۰۷ اسفند ۱۴۰۱