کارشناسان و اعضای هیات علمی مرکز مطالعات

تعداد بازدید:۴۴۱۴
  

   

   نام و نام خانوادگی: رضوان آزاد

    رشته تحصیلی:کارشناس ارشد، آموزش پزشکی

   پست الکترونیک: Rezvanazad595@gmail.com

    تلفن مستقیم: 8633838613

    شماره تماس داخلی: 613

  آدرس:میدان بسیج . مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)- ساختمان امام محمد باقر(ع)                               طبقه سوم - معاونت آموزش - مرکز مطالعات  و توسعه آموزش علوم پزشکی

    رئوس وظایف:

     کارشناس واحد پژوهش در آموزش
    کارشناس  واحد دانش پژوهی
    کارشناس جشنواره های آموزشی
   ادمین پرتال مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

   

   نام و نام خانوادگی: سارا عابدی

   رشته تحصیلی:کارشناس ارشد، آموزش پزشکی

   پست الکترونیک: abedis741@gmail.com

   تلفن مستقیم: 8633838614

    شماره تماس داخلی: 614

    آدرس:میدان بسیج -مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)- ساختمان امام محمد باقر(ع)                              طبقه سوم - معاونت آموزش - مرکز مطالعات  و توسعه آموزش علوم پزشکی

     رئوس وظایف:

      کارشناس اداره استعداد درخشان
       کارشناس برگزاری المپیاد علمی

  

نام و نام خانوادگی: سیدمحسن عزیزی

رشته تحصیلی:دکترای برنامه ریزی آموزش از راه دور

پست الکترونیک: Smohsenazizi@yahoo.com

تلفن مستقیم: 8633838617

شماره تماس داخلی: 617

آدرس:میدان بسیج مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)- ساختمان امام محمد باقر(ع)                     طبقه سوم - معاونت آموزش - مرکز مطالعات  و توسعه آموزش علوم پزشکی

 رئوس وظایف:

مسئول واحد برنامه ریزی درسی
مسئول توانمندسازی اعضای هیأت علمی
مسئول نظارت دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها
کارشناس واحد آموزش مجازی

 

 

 

 

 

  نام و نام خانوادگی:مسعود عبد الرضایی 

    رشته تحصیلی:کارشناس، زبان انگلیسی

   پست الکترونیک: Abdolrezaeimasoud58@gmail.com

    تلفن مستقیم: 8633838617

    شماره تماس داخلی: 617

     آدرس:میدان بسیج  مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)- ساختمان امام محمد باقر(ع)                              طبقه سوم - معاونت آموزش - مرکز  مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

     رئوس وظایف: :

   کارشناس واحد توانمندسازی اساتید

 

 

   نام و نام خانوادگی:   زهرا میرزایی

   رشته تحصیلی:کارشناس، بهداشت عمومی

   پست الکترونیک: zahra.mirzaei05@gmail.com

    تلفن مستقیم: 8633838618

   شماره تماس داخلی: 618

    آدرس:میدان بسیج  مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)- ساختمان امام محمد باقر(ع)                            طبقه سوم - معاونت آموزش - مرکز مطالعات  و توسعه آموزش علوم پزشکی

    رئوس وظایف:  

   کارشناس  ارزشیابی اساتید

   کارشناس واحد گسترش رشته ها

   کارشناس کمیته دانشجویی

  

نام و نام خانوادگی: مژگان احمری نژاد 

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

پست الکترونیک:Mojganahmarinegad@gmail.com

تلفن مستقیم: 8633838616

شماره تماس داخلی: 616

آدرس:میدان بسیج مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)- ساختمان امام محمد باقر(ع)                       طبقه سوم - معاونت آموزش - مرکز مطالعات  و توسعه آموزش علوم پزشکی

 رئوس وظایف:

کارشناس اعتبار بخشی آموزشی- درمانی و موسسه ای

کارشناس پایش برنامه عملیاتی 

کارشناس کارگروه پاسخگویی اجتماعی

 

    نام و نام خانوادگی: زهرا مهرادنیا

     رشته تحصیلی: کارشناسی علوم آزمایشگاه

    پست الکترونیک: zar.moments@gmail.com

     تلفن مستقیم: 8633838615

    شماره تماس داخلی: 615

    آدرس:میدان بسیج مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)- ساختمان امام محمد باقر(ع)                                                                                                          طبقه سوم - معاونت آموزش - مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

    رئوس وظایف:

   کارشناس بسته اخلاق،  سلامت معنوی، تعهد حرفه ای

   کارشناس برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی 

 

 

 

   

 

  

کلید واژه ها: کارشناسان مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی { 0 } 0 آموزش 0 کارشناس 0 { shadow 0 shadow 0 rgba 0 0 0 rgba 0 0 rgba 0 rgba 0 0

آخرین ویرایش۲۴ آبان ۱۴۰۲