مطالب مرتبط با کلید واژه " دفاتر توسعه "


معرفی واحد هماهنگی دفاتر توسعه

  مسئول دفاتر توسعه آموزش  در مرکز مطالعات و توسعه اموزش پزشکی : دکتر مهسا شکور رشته: دکترای آموزش پزشکی  مرتبه علمی : دکتری تخصصی                                                  ...

دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و بیمارستان های آموزشی

  مسئولین دفاتر توسعه  نام و نام خانودگی سمت دکتر مهدیه موندنی زاده مسئول دفتر توسعه دانشکده پزشکی دکتر محبوبه سجادی مسئول دفتر دانشکده پرستاری دکتر راحله سلطانی مسئول دفتر دانشکده بهداشت دکتر فاطمه قهرمانی مسئول دفتر دانشکده پیراپزشکی دکتر شکیبا صفت مسئول دفتر دانشکده دندانپزشکی دکترآیدین شاکری مسئول دفتر بیمارستان ولیعصر دکتر مهدی بختیار مسئول دفتر ...