مطالب مرتبط با کلید واژه

دفاتر توسعه


شرح وظایف

وظایف کلی و ارتباطات سازمانی طراحی و تدوین ساختار سازمانی عملیاتی مورد نیاز برای تحقق شرح وظایف و پیشنهاد تعداد و مشخصات اعضای هیات علمی همکار و کارشناسان تمام وقت به معاون آموزشی دانشکده/بیمارستان تعریف و راه اندازی واحدهای عملیاتی مرتبط با ...