مطالب مرتبط با کلید واژه

دفاتر توسعه


شرح وظایف

وظایف کلی و ارتباطات سازمانی طراحی و تدوین ساختار سازمانی عملیاتی مورد نیاز برای تحقق شرح وظایف و پیشنهاد تعداد و مشخصات اعضای هیات علمی همکار و کارشناسان تمام وقت به معاون آموزشی دانشکده/بیمارستان تعریف و راه اندازی واحدهای عملیاتی مرتبط با ...

اعضای دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی

مسئولان دفاتر توسعه آموزش در دانشکده ­ها و مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک اعضای کمیته سمت دکتر سیدمحسن عزیزی مسئول هماهنگی دکتر اعظم مسلمی دانشکده پزشکی دکتر آزاده خزائی دانشکده دندانپزشکی دکتر بهزاد همدانی دانشکده پرستاری سرکار خانم معصومه نوروزی دانشکده پیراپزشکی دکتر سوسن صالحی دانشکده توانبخشی دکتر حامد آقایی دانشکده بهداشت سرکار خانم میترا ...