مطالب مرتبط با کلید واژه

اعضای هیات علمیفرم ها

  * فرم خروج از کشور  * فرم خروج از تمام وقت جغرافیایی  * فرم درخواست برقراری 2K * فرم معرفی به بانک جهت دریافت وام  * فرم مشخصات فردی  * فرم درخواست سنوات کار با اشعه  * فرم ترفیع پایه سالیانه  * فرم ارتقاء مرتبه  * فرم تعهد ...

کارگاه های برگزار شده در نیمه اول سال ۱۴۰۱

دیف عنوان برنامه تاریخ کارگاه روز هفته ساعت مدرس 1 فرایندنویسی 1400/12/2 دوشنبه 10-12 دکتر روزبهانی 2 تکنیکهای ارتباط موثر در آموزش مجازی 1400/12/17 سه شنبه 10-12 دکتر عطارها 3 ارزشیابی دانشجو در آموزش مجازی 1400/12/23 دوشنبه 10-12 دکتریعقوب زاده 4 الگوهای طراحی و باز مهندسی برنامه های آموزشی 1401/2/14 چهارشنبه 10-12 دکترنوحی 5 مدل های ارزشیابی ( درونی ،بیرونی) و اعتبارسنجی 1401/02/18 یکشنبه 10-12 دکتر رجبی 6 طراحی آموزشی(سازماندهی محتوا درسی) 1401/2/28 چهارشنبه 10-12 دکتر احمری طهران 7 ده گام گایدلاین هاردن 1401/3/2 دوشنبه 10-12 خانم ...