مطالب مرتبط با کلید واژه

اعضای هیات علمی


اعضای هیات علمی

                        حوزه فعالیت   دکتر مهنا رجبی                     عضو هیأت علمی- مسئول اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی تحصیلات دکترای تخصصی رشته      مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تلفن تماس 086-33838376 پست الکترونیک   rajabimohana68@gmail.com          

فرم ها

  * فرم خروج از کشور  * فرم خروج از تمام وقت جغرافیایی  * فرم درخواست برقراری 2K * فرم معرفی به بانک جهت دریافت وام  * فرم مشخصات فردی  * فرم درخواست سنوات کار با اشعه  * فرم ترفیع پایه سالیانه  * فرم ارتقاء مرتبه  * فرم تعهد ...