مطالب مرتبط با کلید واژه

دانش پژوهی


واحد دانش پژوهی و طرح های نوآورانه آموزشی

    اعضای کمیته دانش پژوهی   کارشناس واحد    شرح وظایف واحد دانش پژوهی   فرآیند اخذ امتیاز دانش پژوهی   اطلاعات تکمیلی در خصوص دانش پژوهی   اولویت های طرح های نوآورانه   اتصال به سامانه ملی فعالیت های نوآورانه آموزشی                                   ...

شرح وظایف واحد دانش پژوهی

سیاست گذاری در حیطه دانش پژوهی و طرح های نوآورانه آموزشی تدوین شیوه نامه برای طرح های توسعه ای ،فعالیت های نوآورانه آموزشی، دانش پژوهی آموزشی و اجرای آن اجرای شیوه نامه کشوری ارزشیابی فعالیت های نوآورانه آموزشی تشکیل پرونده دانش پژوهی ...