آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فایل های آموزشی دبیرخانه ثبت سرطان

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
اطلاعات سرطان بر اساس آخرین گزارش کشوری در سال ۱۳۹۷گزارش کشوری برنامه ملی ثبت سرطان
اطلاعات سرطان بر اساس آخرین گزارش کشوری در سال ۱۳۹۶گزارش کشوری برنامه ملی ثبت سرطان
اطلاعات سرطان بر اساس آخرین گزارش کشوری در سال ۱۳۹۵گزارش کشوری برنامه ملی ثبت سرطان
اطلاعات سرطان بر اساس آخرین گزارش کشوری در سال۱۳۹۴گزارش کشوری برنامه ملی ثبت سرطان
اطلاعات سرطان بر اساس آخرین گزارش کشوری در سال ۱۳۸۸گزارش کشوری برنامه ملی ثبت سرطان
گزارش کشوری ثب ت موارد سرطانی سال ۱۳۹۴گزارش کشوری برنامه ملی ثبت سرطان
فرم استاندارد ثبت بیماران مبتلا به cancerفرم های ثبت سرطان
فایل آموزشی کد گذاری سرطانفرم های ثبت سرطان
راهنمای آموزشی کد گذاری سرطانفرم های ثبت سرطان
آدرس الکترونیکی دسترسی به آخرین نسخه کتابفرم های ثبت سرطان
icdo۳.۱فرم های ثبت سرطان
تفاهم نامه برنامه ملی ثبت سرطاندستورالعمل های ثبت سرطان
دستورالعمل های اجرایی برنامه ملی ثبت سرطاندستورالعمل های ثبت سرطان
دستورالعمل دسترسی و استفاده از داده های برنامه ملی ثبت سرطاندستورالعمل های ثبت سرطان
نامه ابلاغ تفاهم نامه برنامه ملی ثبت سرطاندستورالعمل های ثبت سرطان
دستورالعمل های ثبت سرطاندستورالعمل های ثبت سرطان
مجموعه فایل های آموزشی کارگاه ثبت سرطان-۱۵ مهر ۱۴۰۲-کد توپوگرافی سرطانفایل های آموزشی دبیرخانه ثبت سرطان
مجموعه فایل های آموزشی کارگاه ثبت سرطان-۱۵ مهر ۱۴۰۲-سرطان های شایعفایل های آموزشی دبیرخانه ثبت سرطان
مجموعه فایل های آموزشی کارگاه ثبت سرطان-۱۵ مهر ۱۴۰۲-cancer registryفایل های آموزشی دبیرخانه ثبت سرطان
اطلاعات سرطان بر اساس آخرین گزارش کشوری در سال ۱۳۹۳گزارش کشوری برنامه ملی ثبت سرطان