مدیران

۰۲ مرداد ۱۳۹۷ ۶

مدیران شبکه به ترتیب از سمت چپ آقایان ابراهیم نجفی، دکتر سعید صالحی، دکتر عبدالرحیم فردوسی، دکتر محمد رضا ذوالفقاری، دکتر رحمان ابراهیمی و دکتر عبدالرحیم فردوسی.

دکتر فردوسی ششمین و مدیر کنونی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دلیجان
دکتر رحمان ابراهیمی پنجمین مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دلیجان
دکتر ذوالفقاری چهارمین مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دلیجان
دکتر فردوسی سومین مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دلیجان
دکتر سعید صالحی دومین مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دلیجان
آقای ابراهیم نجفی اولین مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دلیجان