پایگاه سلامت امام حسین (ع)

     پایگاههای حاشیه شهر با هدف ارائه خدمات ویژه به گروههایی از جمعیت که دارای بافت فرهنگی اجتماعی واقتصادی خاصی بوده و فاقد امکانات زیر ساختی جهت برخورداری از خدمات عمومی پایه میباشندطراحی گردیده است

     این جمعیت بطور غالب در حاشیه شهرها بخصوص کلان شهرها مستقر میباشند هر چند در پاره ای از موارد بافت مشابهی ممکن است در محدوده جغرافیایی داخل شهرها نیز به چشم بخورد

         مهم ترین هدف ویژه طرح حاشیه شهرها،تدوین بسته های خدماتی موجود و خاص به همراه سازماندهی تیمی جهت ارائه بهینه خدمات مورد نظر به جمعیت هدف میباشد.

     پایگاه حاشیه شهر خدمات جامع سلامت امام حسین (ع) زیر مجموعه مرکز خدمات جامع سلامت شماره 2 در تاریخ 1395/6/6 در خیابان قیام  افتتاح گردید. سپس در تاریخ 1396/4/18 به ساختمان اختصاصی که در کنار بیمارستان با اعتبارات طرح تحول سلامت ساخته شد منتقل گردید. افتتاح این مرکز بدست دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت انجام شد.

 

آخرین ویرایش۳۰ مهر ۱۳۹۷