مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره ۲ (۵ شهری)

مرکز خدمات جامع سلامت شهری شماره ۲ (۵ شهری)

مرکز شماره دو که یک مرکز شهری است و هیچ خانه بهداشتی را تحت پوشش ندارد در پشت مسجد رضوی واقع شده، دارای یک پایگاه ضمیمه و یک پایگاه حاشیه شهر  است. پایگاه حاشیه تحت عنوان مقدس "امام حسین (ع)" در کنار در ورودی بیمارستان امام صادق (ع) قرار دارد.

واحد های بهداشت محیط، بهداشت تغذیه، بهداشت روان، آزمایشگاه، بهداشت حرفه ای، بهداشت خانواده  و دندانپزشکی در کنار پزشک عمومی در این مرکز مستقر هستند.

آخرین ویرایش۲۴ شهریور ۱۳۹۷