مرکز تحقیقات بیماری های عفونی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک