فعالیت پژوهشی سال ۱۳۹۱

فعالیت پژوهشی سال ۱۳۹۱

17 مقاله چاپ شده ( ۸ خارجی و ۹ داخلی)
۹طرح تحقیقاتی مصوب
ارائه ۱۱مقاله در کنگره

 

کلید واژه ها: مقالهطرح تحقیقاتیکنگره

آخرین ویرایش۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۴۹۲