آدرس علمی مرکز

تعداد بازدید:۱۶۵۷

Affiliation  فارسی مرکز:
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
 
Affiliation  انگلیسی مرکز:
Infectious Diseases Research Center (IDRC), Arak University of medical sciences, Arak, Iran

 

کلید واژه ها: Affiliation مرکز تحقیقات بیماری های عفونی IDRC

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۴۰۲