آدرس علمی مرکز

Affiliation  فارسی مرکز:
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
 
Affiliation  انگلیسی مرکز:
Infectious Diseases Research Center (IDRC), Arak University of medical sciences, Arak, Iran

 

کلید واژه ها: Affiliationمرکز تحقیقات بیماری های عفونیIDRC

آخرین ویرایش۲۰ فروردین ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۴۶۰