فعالیت پژوهشی سال ۱۳۹۲

تعداد بازدید:۱۹۲۲
فعالیت پژوهشی سال ۱۳۹۲

21 مقاله چاپ شده
۱۰طرح تحقیقاتی مصوب
17 مقاله  ارائه شده در کنگره های داخل و خارج

کلید واژه ها: مقاله طرح تحقیقاتی کنگره

آخرین ویرایش۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸