چشم انداز و ماموریت

تعداد بازدید:۲۴۶

چشم انداز و ماموریت:

گسترش آموزش و پژوهش و تحقیقات کاربردی بمنظور ارتقاء سطح علمی و کنترل بیماری های عفونی مقاوم به درمان، دستیابی به آخرین یافته ها و هماهنگی و همکاری منطقه‌ای و بین المللی در زمینه های مزبور وارائه روشهای پیشرفته در بکارگیری و استفاده از آن در تحقیقات کاربردی

تمرکز بر دو موضوع اصلی درمان و تشخیص در زمینه بیماری سل و بیماریهای عفونی

انجام تحقیقات علمی و پژوهشی بنیادی و کاربردی درزمینه های ذکر شده در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی به منظور ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه

تعمیم و اشاعه تحقیقات کاربردی از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی و روش شناسی

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۴۰۲