اعضای شورای پژوهشی مرکز

تعداد بازدید:۴۲۰

اعضای شورای پژوهشی مرکز (لینک به سامانه علم سنجی(

دکتر منیژه کهبازی، دکتر محمد ارجمندزادگان، دکتر معصومه صوفیان، دکتر علی اصغر فرازی، دکتر بهزاد خوانساری نژاد، دکتر احسان اله غزنوی راد، دکتر پارسا یوسفی، دکتر اعظم احمدی، دکتر فاطمه دره، دکتر نادر زرین فر، دکتر مجید اکبری

 

 

سمت در مرکز

نام ونام خانوادگی

رشته  تخصصی

رتبه علمی

رزومه

پست الکترونیکی

رئیس مرکز

دکتر منیژه کهبازی

اطفال

دانشیار

cv

m_kahbazi77@yahoo.com

معاون پژوهشی مرکز

دکتر محمد ارجمندزادگان

میکروب شناسی

استاد

cv

arjomandzadegan@arakmu.ac.ir

هیات علمی و عضو مرکز

دکتر معصومه صوفیان

عفونی

استاد

cv

ma_sofian@yahoo.com

هیات علمی و عضو مرکز

دکتر بهزاد خوانساری نژاد

ویروس شناسی

دانشیار 

cv

b_khansarinejad@yahoo.com

هیات علمی و عضو مرکز

دکتر احسان اله غزنوی راد

میکروب شناسی

استاد

cv

ghaznaviehs@yahoo.com

هیات علمی و عضو مرکز

دکتر اعظم احمدی

ژنتیک

استادیار

cv

idrc@arakmu.ac.ir

هیات علمی و عضو مرکز

دکتر مجید اکبری

میکروب شناسی

استادیار

cv

majakbari@yahoo.com

هیات علمی و عضو مرکز

دکتر فاطمه دره

اطفال 

دانشیار

cv

fatemeh_dorre@yahoo.com

هیات علمی و عضو مرکز

دکتر پارسا یوسفی

اطفال

دانشیار 

cv

parsayousefichaijan@yahoo.com

هیات علمی و عضو مرکز

دکتر نادر زرین فر

عفونی

دانشیار 

cv

nader_zarinfar@yahoo.com

نشانی:  اراک –خیابان علم الهدی- میدان پرستار- بیمارستان امیرکبیر- واحد آموزش- مرکز تحقیقات بیماری های عفونی 33133193

آزمایشگاه مرکز تحقیقات: اراک –میدان بسیج –سایت پردیس دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی، طبقه اول، مرکز تحقیقات بیماری های عفونی 33838131

آخرین ویرایش۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۲