فعالیت پژوهشی سال ۱۳۹۵

تعداد بازدید:۲۰۰۱
فعالیت پژوهشی سال ۱۳۹۵


 14مقاله چاپ شده ( 12مقاله خارجی، 2 مقاله داخلی)
 28طرح  و پایان نامه مصوب
10 مقاله ارائه شده در کنگره

 

آخرین ویرایش۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸