آرشیو اخبار

دستورالعمل داخلی مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت در خصوص لزوم رعایت سلسله مراتب در مکاتبات مکاتبه مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی در خصوص رعایت سلسله مراتب اداری

مکاتبه مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی در خصوص رعایت سلسله مراتب اداری

با عنایت به ضرورت رعایت سلسله مراتب اداری و با توجه به مشاهده مکاتبه مستقیم بعضی از مسوولین وزارت، روسای دانشگاه‌ها و واحد¬های زیرمجموعه آن‌ها با مقامات کشوری، خواهشمند است کلیه واحدهای تابعه سلسله مراتب اداری را رعایت نموده و از مکاتبه مستقیم (عادی ،محرمانه) با معاونین رئیس جمهور، وزرا، روسای سازمان‌ها و مقامات هم‌سطح وزیر اجتناب نمایند .

ادامه مطلب