آرشیو اخبار

دومین جلسه کمیته رفع اختلاف ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۲  در دفتر معاونت توسعه تشکیل شد
برگزاری دومین جلسه کمیته رفع اختلاف ماده ۱۶

دومین جلسه کمیته رفع اختلاف ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۲ در دفتر معاونت توسعه تشکیل شد

با حضور مدیران محترم حقوقی ، منابع انسانی ، مرکز بهداشت شهرستان اراک و مشاور حقوقی رئیس دانشگاه و همچنین معاون توسعه دانشگاه دومین جلسه کمیته رفع اختلاف ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۲ در دفتر معاونت توسعه تشکیل شد

ادامه مطلب