آرشیو اخبار

زنان سرپرست خانوار

استعلام تعریف زنان سرپرست خانوار از رئیس کل محترم دادگستری کل استان مرکزی

با عنایت به قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص و با توجه به تبصره ۱ ماده واحده قانون فوق که اشعار داشته؛ "زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد مثبته یا گواهی دادگاه معتبر مشمول قانون مذکور می گردند " طی نامه ای و طرح چند پرسش به ریاست کل محترم دادگستری کل استان مرکزی خواستار مشخص نمودن تعریف مشمولین این ماده واحده را داشتیم . نامه ی مذکور به پیوست بارگذاری می گردد.

ادامه مطلب