مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتر افروز نخستین


دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

  ردیف نام و نام خانوادگی سمت آدرس ایمیل رزومه 1 دکتر افروز نخستین معاون پژوهشی دانشکده مدیر گروه دندانپزشکی ترمیمی a.Nakhostin@arakmu.ac.ir CV 2 دکتر آزاده خزائی زاده   ریاست دانشکده هیئت علمی گروه دندانپزشکی ترمیمی azdkh@arakmu.ac.ir CV 3 دکتر سارا خالقی هیئت علمی گروه دندانپزشکی ترمیمی Khaleghi.Sara@arakmu.ac.ir CV 4 دکتر مهسا فروزنده هیئت علمی گروه دندانپزشکی ترمیمی Mahsaforouzande@arakmu.ac.ir CV 5 دکتر الهام فرهادی هیئت علمی گروه دندانپزشکی ترمیمی elhamfarhadi@arakmu.ac.ir CV 6 دکتر شیوا ...

معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...