مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتر افروز نخستین


معاون پژوهشی دانشکده

دکتر افروز نخستین سمت: معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی  مدرک: دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی     شرح وظایف: ۱-برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات مناسب در مورد فعالیتهای پژوهشی ( بر اساس ضوابط پژوهشی دانشگاه) در شورای پژوهشی دانشگاه ۲-تدوین برنامه راهبردی پژوهشی دانشکده جهت اجرا و نظارت و ...