مطالب مرتبط با کلید واژه

طرح درس


طرح دوره گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت

طرح دوره گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت

طرح دوره آسیب شناسی عمومی نظری طرح دوره آسیب شناسی عمومی عملی طرح دوره آسیب شناسی عملی1 طرح دوره آسیب شناسی عملی2 طرح دوره  بافت دندان در سلامت و بیماری  

طرح دوره گروه ارتودانتیکس

طرح دوره گروه ارتودانتیکس

طرح دوره ارتودنسی نظری1 طرح دوره ارتودنسی نظری2 طرح دوره ارتودنسی نظری3 طرح دوره ارتودنسی عملی1 طرح دوره ارتودنسی عملی2 طرح دوره ارتودنسی عملی3 طرح دوره ارتودنسی عملی4  

طرح دوره گروه جراحی دهان فک و صورت

طرح دوره گروه جراحی دهان فک و صورت

طرح دوره بی حسی موضعی طرح دوره بیماری های سیستمیک 2  طرح دوره درد و دارو شناسی طرح دوره جراحی دهان،فک و صورت نظری 1 طرح دوره جراحی دهان،فک و صورت نظری2  طرح دوره جراحی دهان،فک و صورت عملی1 طرح دوره درس جراحی دهان،فک و صورت ...

طرح درس گروه اندودنتیکس

طرح درس گروه اندودنتیکس

طرح درس پالپ و پری اپیکال طرح درس اندودنتیکس نظری1 طرح درس اندودنتیکس نظری2 طرح درس اندودنتیکس عملی1 طرح درس اندودنتیکس عملی2 طرح درس اندودنتیکس عملی3  

طرح درس گروه دندانپزشکی ترمیمی

طرح درس گروه دندانپزشکی ترمیمی

طرح درس آناتومی و مورفولوژی دندان طرح درس مواد دندانی طرح درس ترمیمی نظری1 طرح درس ترمیمی نظری2 طرح درس ترمیمی عملی1 طرح درس ترمیمی عملی2 طرح درس ترمیمی عملی3

طرح دوره دندانپزشکی کودکان

طرح دوره دندانپزشکی کودکان

طرح دوره دندانپزشکی کودکان نظری1 طرح دوره دندانپزشکی کودکان نظری2 طرح دوره دندانپزشکی کودکان عملی1 طرح دوره دندانپزشکی کودکان عملی2 طرح دوره دندانپزشکی کودکان عملی3