مطالب مرتبط با کلید واژه

دکتر خزایی ز


معاون آموزشی  دانشکده

معاون آموزشی دانشکده

دکتر آزاده خزایی زاده سمت : معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی       مدرک: متخصص  دندانپزشکی ترمیمی         رسالت و شرح وظایف :    معاونت دانشکده به عنوان متولی اصلی امور آموزش دانشکده مسئولیت ها و وظایف زیر را به  عهده دارد: برنامه ریزی:         • برنامه ریزی برای ...