مطالب مرتبط با کلید واژه

منابع


منابع جهت مطالعه بیشتر

منابع جهت مطالعه بیشتر:   1-ملکان راد،ا.عین اللهی ،ب.حسینی، ج. ممتاز منش،ن.آموزش و ارزیابی بالینی (آنچه هراستاد بالینی باید بداند) انتشارات تحفه،چاپ اول 1385.     2- محرری،ش.اصل سلیمانی،ح.چگونه زورنال کلاب را اداره کنیم.مجله پزشکی ارومیه،سال 19،شماره 3،ص 264-257،پاییز 1387     3- نادری،ن.چگونه ژورنال کلاب برگزار کنیم. ...