مطالب مرتبط با کلید واژه

اموزشی


معاونت آموزشی

            معاون آموزشی دانشکده :  آقای محسن سرحدی رزومه: CV ایمیل: m.sarhady@arakmu.ac.ir تلفن داخلی: 302 این معاونت برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی دانشکده را به عهده دارد و بر کیفیت و کمیت آموزشهای تئوری و بالینی و نیز فعالیتهای آموزشی ...