کمیته پایش استانداردهای اعتباربخشی

تعداد بازدید:۴۳۵
اعضای کمیته:
  • رئیس دانشکده
  • معاون آموزشی
  • مسئول EDO
  • مدیر آموزش
  • مدیران گروه ها
آخرین ویرایش۱۶ اسفند ۱۳۹۹