کمیته مشورتی دانشجویان

تعداد بازدید:۴۲۹
اعضای کمیته:
  • رئیس دانشکده
  • معاون آموزشی
  • مسئول اساتید مشاور
  • نمایندگان دانشجویان (هر گروه)
  • مدیران گروه ها
آخرین ویرایش۱۶ اسفند ۱۳۹۹