آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آئین نامه دانشجویان شاهد وایثارگرآیین نامه های دانشجویان
آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسیآیین نامه های دانشجویان
آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویانآیین نامه های دانشجویان
آیین نامه دانشجوی نمونهآیین نامه های دانشجویان
پیش نویس پروپوزال پایان نامه (مطالعات مداخله ای)فرم های تحقیقاتی
پیش نویس پروپوزال پایان نامه (مطالعات مروری)فرم های تحقیقاتی
پیش نویس پروپوزال پایان نامه (مطالعات مشاهده ای)فرم های تحقیقاتی
پیش نویس طرح تحقیقاتی (مطالعات مداخله ای)فرم های تحقیقاتی
پیش نویس طرح تحقیقاتی (مطالعات مروری)فرم های تحقیقاتی
پیش نویس طرح تحقیقاتی (مطالعات مشاهده ای)فرم های تحقیقاتی
گزارش نهایی طرح تحقیقاتیفرم های تحقیقاتی
فرم رضایت آگاهانه شرکت درطرح تحقیقاتی مداخله ایفرم های تحقیقاتی
فرم خام طرح تحقیقاتیفرم های تحقیقاتی
فرم پیش نویس پایان نامهفرم های تحقیقاتی
دستورالعمل نگارش پایان نامهفرم های تحقیقاتی
دستور العمل اجرایی ناظرطرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اراکفرم های تحقیقاتی
تعهد نامه دستیار پژوهشیفرم های تحقیقاتی
آزمون هاآزمون هافرم های دانشجویی
فرم مرخصی یا انصراف از تحصیلفرم های دانشجویی
فرم درخواست های آموزشیفرم های دانشجویی