آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم ها و آئین نامه ها

آئین نامه امتحانات -۱ حضوربه موقع ورعایت نظم وانضباط درجلسات امتحانی و به همراه داشتن کارت دانشجویی الزامی می باشد. -۲ تاخیر در ورود به جلسه امتحانی به منزله غیبت است و امتحان مجدد به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. -۳ استفاده ازهرگونه جزوه،کتاب، وهمچنین ردوبدل کردن برگه امتحانی وغیره ازموارد تخلف امتحانی محسوب گردیده وبا فردخاطی طبق مقررات کمیته انضباطی برخوردخواهد شد. ضمنا تشخیص مصادیق تقلب با ناظر جلسه امتحانی می باشد. -۴ روشن بودن تلفن همراه در جلسات امتحانی تخلف آموزشی محسوب می شود و دانشجو از شرکت در امتحان محروم خواهد شد. -۵ ناظرین جلسات امتحانی به عنوان نماینده تام الاختیاراداره کل آموزش محسوب می شوند،رعایت احترام و نهایت همکاری باآنها الزامی است. -۶ چنانچه دانشجویی به دلیل بیماری وسایرمواردحاد قادر به حضور درجلسات امتحانی نباشد می بایست حداکثرظرف مدت ۲۴ ساعت پس ازوقوع بیماری وغیره گواهی ومدارک پزشکی مربوطه راازبیمارستانها ودرمانگاههای دولتی موردتائیدمراکز آموزشی تهیه و به کمیسیون پزشکی دانشگاه ارائه نمایند تا درس مذکور طبق آئین نامه آموزشی حذف گردد ، درغیراینصورت نمره درس مذکور صفر منظور خواهد شد. تذکر : لازم به ذکر است در موارد حذف پزشکی یک درس ، امتحان مجدد به هیچ وجه امکا نپذیر نمی باشد و دانشجو باید برای گذراندن موفقیت آمیز، آن درس را در نیمسال های آتی انتخاب واحد نموده و در امتحان درس مربوطه شرکت نماید. -۷ دانشجویانی که دوامتحان بطورهمزمان دارند قبل ازشروع جلسه امتحان مراتب راحتماً به اطلاع ناظر جلسه ومسئول امتحانات برسانند. -۸ دانشجویان جهت اطلاع ازوضعیت انتخاب واحد، نمرات امتحانی و متعاقبا کارنامه نیمسال تحصیلی به سایت دانشگاه (www.arakmu.ac.ir) مراجعه نموده واز ثبت قطعی نمرات در مهلت مقرراطمینان حاصل نمایند. درصورت بروز مشکل در موارد مذکوردراسرع وقت به واحد ثبت نام و جهت نمرات به استاد مربوطه مراجعه نمایند -۹ درخواست تجدید نظر نمرات امتحانی ازطریق مراجعه به سایت فوق می باشد و صرفا در سایت توسط استاد مربوطه پیش از ثبت نهایی نمرات صورت می گیرد.به فرمهای سابق تجدید نظربه هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد. تجدید نظر پس از ثبت نهایی نمره به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد.

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
آئین نامه دانشجویان شاهد وایثارگرآیین نامه های دانشجویان
آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسیآیین نامه های دانشجویان
آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویانآیین نامه های دانشجویان
آیین نامه دانشجوی نمونهآیین نامه های دانشجویان
پیش نویس پروپوزال پایان نامه (مطالعات مداخله ای)فرم های تحقیقاتی
پیش نویس پروپوزال پایان نامه (مطالعات مروری)فرم های تحقیقاتی
پیش نویس پروپوزال پایان نامه (مطالعات مشاهده ای)فرم های تحقیقاتی
پیش نویس طرح تحقیقاتی (مطالعات مداخله ای)فرم های تحقیقاتی
پیش نویس طرح تحقیقاتی (مطالعات مروری)فرم های تحقیقاتی
پیش نویس طرح تحقیقاتی (مطالعات مشاهده ای)فرم های تحقیقاتی
گزارش نهایی طرح تحقیقاتیفرم های تحقیقاتی
فرم رضایت آگاهانه شرکت درطرح تحقیقاتی مداخله ایفرم های تحقیقاتی
فرم خام طرح تحقیقاتیفرم های تحقیقاتی
فرم پیش نویس پایان نامهفرم های تحقیقاتی
دستورالعمل نگارش پایان نامهفرم های تحقیقاتی
دستور العمل اجرایی ناظرطرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اراکفرم های تحقیقاتی
تعهد نامه دستیار پژوهشیفرم های تحقیقاتی
آزمون هاآزمون هافرم های دانشجویی
فرم مرخصی یا انصراف از تحصیلفرم های دانشجویی
فرم درخواست های آموزشیفرم های دانشجویی