اخبار اصلی

خرید دستگاه مانیتورینگ گالری

خرید دستگاه مانیتورینگ به ارزش ۲۳ میلیون تومان توسط خیرین سلامت دهستان نهرمیان به همت آقای نوابی ( شورای روستای نهرمیان) و پزشک مرکز که در مرکز خدمات جامع سلامت نهرمیان نصب گردید.

ادامه مطلب