نظرسنجی

عنوان فرم
 • 0
 • آیا امکانات بیمارستان والفجر مطلوب می باشد؟*
  1
 • پرستاران
  2
 • آیا رسیدگی و توجه پرستاران مطوب می باشد؟*
  3
 • نام پرستار مربوطه را بنویسید:*
  4
 • اورژانس
  5
 • آیا از نحوه کار و برخورد پزشکان اورژانس رضایت دارید؟*
  6
 • نام پزشک مربوطه را بنویسید:*
  7
 • درمانگاه
  8
 • آیا از نحوه کار و برخورد پزشکان درمانگاه رضایت دارید؟*
  9
 • آیا از ساعت حضور پزشکان در درمانگاه رضایت دارید؟*
  10
 • در صورت عدم رضایت، نام پزشک مربوطه را بنویسید؟*
  11
 • بخشهای بستری
  12
 • کیفیت غذای بخش های بستری را چگونه ارزیابی می کنید؟*
  13
 • نظافت بخشهای بستری در چه حد است؟*
  14