حراست

تعداد بازدید:۲۶۵۲

واحد حراست بیمارستان والفجر تفرش

مهندس محسن زمانی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

تلفن مستقیم:36222217

 

شرح وظایف: 

به طور کلی، فعالیت واحد حراست در چهار حوزه ذیل تعریف می گردد:

معاونت حفاظت پرسنلی

معاونت حفاظت فیزیکی

معاونت حفاظت اسناد

 

شرح وظایف معاونت حفاظت پرسنلی:

جلوگیری از نفوذ و توطئه عوامل بیگانه داخلی و خارجی.

ارائه خدمات آموزشی و توجیه پرسنل در راستای حفاظت پرسنلی.

اعلام نظر در زمینه نقل و انتقال و تغییر محل جغرافیایی خدمت کارکنان دستگاه.

شناسایی عوامل ایجاد نارضایتی مردم و کارکنان دستگاه.

تعیین صلاحیت پرسنل جهت تردد به اماکن دارای طبقه بندی حفاظتی.

تعیین صلاحیت پرسنل برای انتصاب مشاغل حساس.

تعیین صلاحیت پرسنل جهت مأموریت خارج از کشور.

تعیین صلاحیت پیمانکاران.

صدور بخشنامه و دستورالعمل در خصوص رعایت موارد امنیتی.

شناسایی فرصت ها، تهدیدها، تخلفات و آسیب ها.

شناسایی کانون های بحران و عوامل نارضایتی.

اتخاذ تدابیر لازم در راستای پیشگیری از:

الف) بروز عوامل ایجاد نارضایتی
ب) تشکیل کانون های بحران
ج) تهدید های امنیتی

دعوت و ارشاد افراد بر اساس وظایف محوله.

ایجاد بایگانی پرسنلی به منظور تشکیل و نگهداری پرونده های حفاظتی کارکنان دستگاه.

شرح وظایف حفاظت اسناد:

برنامه ریزی و تأمین موجبات لازم در زمینه امور حفاظتی اسناد طبقه بندیشده.

استقرار سیستم مناسب جهت حراست و حفاظت از مدارک محرمانه و مخازنسوالات.

ایجاد بایگانی منظم موضوعی و پرسنل و تعیین چگونگی نگهداری و حراست از اسناد.

طبقه بندی اسناد و مدارک بر حسب درجه اهمیت و حساسیت با نظر تهیه کننده سند.

انجام اقدامات لازم در جهت جلوگیری از افشاء غیر مجاز مذاکرات و صورت جلسه ها.

تهیه و تنظیم، تکثیر و نسخه برداری نامه های طبقه بندی شده و دستورالعمل ها با نظر مسئول مستقیم.

تهیه و تنظیم سیستم مطمئن بایگانی، ارسال و مراسلات و گردش اسناد.

دریافت اسناد و مدارک محرمانه واصله از سازمانهای مختلف و حراست از آنها بر اساس مقررات مربوط

صدور کارت تردد و شناسایی پرسنل و کد نمودن آن.

آخرین ویرایش۰۱ اسفند ۱۳۹۷