بیمارستان والفجر تفرش

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک