سوپروایزر بالینی

تعداد بازدید:۲۴۹۷

سوپروایزر بالینی بیمارستان والفجر شهرستان تفرش
نعیمه آقابابایی

کارشناس پرستاری
داخلی -

 

شرح وظایف:

1.     کسب دستور و برنامه کار از مدیر خدمات پرستاری
2.     مشارکت و همکاری در جمع آوری اطلاعات پیرامون مرکز بهداشتی درمانی توانبخشی 
3.     همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی­های واحدهای ذیربط با همکاری سایر مسئولین 
4.     ارائه پیشنهادات لازم در جهت ایجاد تغییرات مناسب در سیستم خدمات پرستاری 
5.     مشارکت و همکاری در برنامه­ ریزی­های آموزشی کارکنان، دانشجویان ، مددجویان / بیماران
6.      برنامه ریزی و هماهنگی در پذیرش و برنامه ریزی ترخیص مددجویان / بیماران
7.     تهیه و تنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود سرویس دهندگان، سرویس گیرندگان، عملکرد ....واحدهای ذیربط 
8.     ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب درواحدهای ذیربط 
9.     تشخیص نیازها و مشکلات موجود در واحدهای مرتبط پرستاری (مربوط به کارکنان مددجویان / بیماران، محیط و ....) و اقدام جهت حل آنها 
10. مشارکت در توزیع کارکنان پرستاری بر اساس توانائیها و نیازها در واحدها و شیفتهای مختلف
11. شرکت در برنامه­های آموزشی به منظور ارتقای سطح آگاهی و مهارت خود در جهت ارائه روشهای موثرتر 
12. شرکت در کمیته­های مختلف بیمارستانی و پرستاری (آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، نظارت و ارزشیابی ، رفاهی، توانبخشی و ...) 
13. تامین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریتها(تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات و ...) 
14. هماهنگی درارجاع مددجو به خانواده، مرکز بهداشتی، درمانی، توانبخشی و ...
15. نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان پرستاری(رعایت مقررات اداری / رعایت ضوابط کاری، اخلاقی و ...)
16. نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاری مبتنی بر استانداردها با استفاده از ابزرا مناسب(چک لیست و ...) 
17. بازدید مستمر از واحدهای مرتبط بمنظور حصول اطمینان ازحسن ارائه خدمات ، ثبت و ارائه گزارش به مافوق 
18. هدایت کارکنان در جهت ارتقاء سطح کیفی مراقتبها
19.  ارائه راهنماییهای لازم به کارکنان، کمک و حمایت از آنها
20. مشارکت و همکاری درجهت تأمین نیازهای آموزشی کارکنان شامل: آشناسازی کارکنان جدید الورود با مقررات، خط مشی­ها، شرح وظایف و ... 
21. ثبت حوادث، وقایع غیرمترقبه، آمار(بیماران بد حال، پذیرفته شد، ترخیصی، فوت شده و....) وگزارش به مافوق 
22. ارزشیابی مستمر کارکنان بر طبق عوامل عملکردی، رفتارهای شغلی و اخلاقی 
23. همکاری و مشارکت در ارزشیابی اثر بخشی خدمات از طریق: حسابرسی کیفی / بررسی رضایتمندی مددجویان/ بررسی رضایت مندی کارکنان 
24. همکاری و مشارکت در ارزشیابی تأثیر برنامه­های آموزشی بر کیفیت ارائه خدمات پرستاری
25. همکاری و مشارکت درارزشیابی برنامه­ها و خط مشی­های مدون، جهت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده 
26. کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری تجهیزات، داروها و .... 

27. انجام امورات بیمارستان در ساعات غیراداری و تعطیل توسط سوپروایزر مورد نظارت قرار میگیرد.
انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق 
ایجاد شرایط کاری مناسب و حسن تفاهم مابین افراد

آخرین ویرایش۳۰ مرداد ۱۳۹۷