تقویم کاری پزشکان

لوگو ردیفنام نام خانوادگیفایل کد ملی
 
قلب و عروق1جمشیدعابدی لفورکیشنبه- یکشنبه- دوشنبه- چهارشنبه-
جراحی عمومی2حامداکبریشنبه- چهارشنبهدوشنبه
زنان و زایمان3رویامحمدی طباطبائیشنبه- یکشنبه- چهارشنبهدوشنبه
داخلی4طاهرهحسین تبارشنبه- یکشنبه- دوشنبه- سه شنبه- چهارشنبه-
داخلی5لیلاجعفریشنبه- یکشنبه- دوشنبه- سه شنبه- چهارشنبه-
اطفال6سمیهمحبوبیشنبه- یکشنبه- دوشنبه- سه شنبه- چهارشنبه-
روانپزشک7موناافتخاریانیکشنبه- دوشنبه-
ارتوپدی8محمدرضاحیدری خویکشنبه-
اورولوژ9هادیمرتضوییکشنبه-
تغذیه10فهیمهاثنی عشرانشنبه- سه شنبه- چهارشنبه- پنجشنبه-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.