کنترل عفونت

تعداد بازدید:۲۴۳۵

سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان والفجر تفرش
فاطمه شاهوردی
کارشناس پرستاری
داخلی160

 


شرح وظایف:

 1.        شناخت منابع عفونتهای بیمارستانی ازطریق بررسی و انجام پژوهش
 2.        بکارگیری نتایج پژوهشه اومطالعات جدید درانجام مراقبتها برای پیشگیری وکنترل عفونت بیمارستانی.
 3.        همکاری درتوسعه واجرای برنامه های آموزشی برای کاد رپرستاری، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظو رپیشگیری و کنترل عفونت با همکاری سوپروایزرآموزشی
 4.        شرکت در جلسات  ودوره ها یآموزشی که در رابطه ب اکنترل عفونت برای کادرپرستاری با سایرگروهها برگزارمیشود.
 5.        تشکیل پرونده بهداشتی وتنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیو نبرای کارکنان بیمارستان وارائه گزارش از موارد مثبت.
 6.        ارزیابی وسایل وتجهیزات لازم برای عفونتهای خطرناک وارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان.
 7.        نیازسنجی آموزشی کارکنان بیمارستان درخصوص عفونتهای بیمارستانی وپیگیری اثر بخشی آموزشی
 8.        بازدید روزانه ازبخشهای مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات وعلائم بالینی وثبت وارائه گزارشات لازم به کمیته مزبور
 9.        تهیه وتدوین دستورالعملهای کنترل عفونت دربخشهای ویژه وسایر قسمتهای آسیب پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت.
10.      نظارت و ارزشیابی ازاجرای ضوابط ومقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحدهای بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور
11.      نظارت و کمک درایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته وامکانات موجود
12.      همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشخیص، تحقیق، کنترل وارزشیابی و بروزعفونت درهمه گیریهای بیمارستانی.

شرکت درجلسات کمیته کنترل عفونت به منظورارائه اطلاعات وگزارشات ودریافت دستورالعملهای اجرایی

آخرین ویرایش۰۹ اسفند ۱۴۰۰