وضعیت کنونی

عنوانتوضیحات
نوع مالکیت و نحوه ادارهدولتی و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک
تعداد کل تخت های مصوب100
تعداد کل تخت های فعال63
ضریب اشغال تخت در شرایط عادی20%
وابستگی سازمانی بیمارستاندرمانی دانشگاه علوم پزشکی
منطقه تحت پوشششهرستان تفرش
جمعیت تحت پوشش23500
آخرین درجه بندی ارزیابی بیمارستاندرجه یک
افتخاراتدوستدار کودک
مسئول فنی بیمارستان
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.