ارزیابی عملکرد پرستار در زمینه مراقبت های پرستاری

نحوه امتیاز دهی: مطلوب:2 تاحدودی :1 عدم ثبت: 0 غیر قابل ارزیابی: NA
 • 0
 • نام بخش*
  1
 • کد پذیرش*
  2
 • نام و نام خانوادگی پرستار*
  3
 • 4
 • مهارت های ارتباطی*012NA
  با روی گشاده، ضمن معرفی خود در هرنوبت کاری با بیماران ارتباط اطمینان بخش برقرار کرده و پرسش های آنان را پاسخگو می باشد.
  حریم خصوصی بیمار، موازین شرعی و احترام به ارزش های بیمار را در ارائه مراقبت ها رعایت می کند.
  مراقبت از بیمار در مراحل انتهایی زندگی و مراقبت از جسد را به درستی انجام می دهد.
  ارتباط موثر و حرفه ای با تیم درمان برقرار کرده و قوانین حرفه ای را رعایت می کند(یونیفرم، کارت شناسایی، قوانین ورود و خروج و مرخصی، شرکت در دوره های آموزشی، عدم استفاده از تلفن همراه و ...)
  Timeliness
  5
 • مهارت های عمومی*012NA
  کنترل و پایش سطح هوشیاری، وضعیت عصبی، علائم حیاتی و مانیتورینگ قلبی را به درستی انجام داده و ثبت می کند و اقدام متناسب با موارد غیر طبیعی را انجام می دهد.
  اصول کنترل عفونت را رعایت می کند(نداشتن زیور آلات، هند راب، هند واش، استفاده از وسایل حفاظت فردی، تفکیک پسماند و ...).
  در انجام معاینات، پروسیجرها و ویزیت با پزشک همکاری کرده و موارد مهم را به پزشک گزارش می کند.
  مایع درمانی وریدی را به صورت اصولی انجام می دهد(برقراری خط وریدی مناسب، ثبت دقیق اتیکت سرم، محاسبه میزان دریافتی و تعداد قطرات، تعویض خط وریدی، ست و میکروست طبق دستورالعمل، کنترل I&O و چارت).
  دارودرمانی را طبق 8 Rights و به صورت اصولی انجام می دهد.
  پروسیجرهای تشخیصی، درمانی و مراقبتی را به درستی انجام می دهد(مانند اکسیژن تراپی، ساکشن، گرفتن نوار قلب، گلوکومتری، پانسمان، ارسال آزمایشات ، علائم حیاتی ،سوندگزاری معده ، سوند گذاری مثانه و.....)
  اصول هموویژلانس(درخواست، تزریق،گزارش و پایش عوارض و ثبت گزارش) را به درستی انجام می دهد.
  اقدامات لازم جهت تامین ایمنی بیمار و پیشگیری از حوادث را انجام می دهد(شناسایی فعال بیمار، توجه به دستبند شناسایی، راهکارهای پیشگیری از سقوط، زخم بستر، DVT، توجه به اتصالات، کنترل دو نفره داروهای پر خطر، گزارش خطا وnever event و ...).
  شناسایی و مراقبت از بیمار بدحال و پر خطر را به درستی انجام میدهد.
  در جهت تامین نیازهای عمومی بیمار اقدامات لازم را انجام می دهد(خروج از تخت، بهداشت فردی، پوزیشن مناسب، جذب و دفع، خواب و استراحت و ...).
  آموزش به بیمار و همراه در مراحل مختلف از پذیرش تا ترخیص را انجام و به صورت صحیح ثبت مینماید.
  درخواست ها و خدمات را به درستی در HIS ثبت می کند.
  فرآیند پذیرش، ترخیص، انتقال / ارجاع /اعزام بیمار را طبق دستورالعمل های مصوب انجام می دهد.
  پزشک را در هنگان ویزیت بیماران همراهی می نماید و گزارش وضعیت بیمار را بطور کامل و دقیق به ایشان ارائه نموده و دستورات پزشک را بصورت دقیق و صحیح و بر اساس دستورالعمل های مربوطه کنترل می نماید.
  در زمان مسئول شیفت بودن بر کارکنان زیر مجموعه نظارت داشته، تقسیم کار را به صورت کیس متد و عادلانه انجام داده، تحویل و تحول داروهای مخدر را انجام می دهد، اقدامات تشخیصی، درمانی و مراقبتی بیماران را به صورت صحیح پیگیری می کند.
  کاردکس نویسی را به صورت اصولی انجام می دهد(صحت اطلاعات وارد شده، مرتب و خوانا وارد کردن اطلاعات، درج نکات ضروری و مهم در کاردکس : احتمال سقوط ،زخم بستر ،خودکشی و آلرژی و ...).
  کنترل کمیت و عملکرد تجهیزات بخش را به صورت صحیح انجام می دهد(ترالی اورژانس، تجهیزات ضروری، یخچال دارویی و DC شوک ،ساکشن و دستگاه نوار قلب و .....)
  در تحویل و تحول شیفت حضور بموقع و فعال دارد.
  از احیای قلبی - ریوی ، پایه و پیشرفته آگاهی کامل دارد و بر اساس آن عمل می نماید.
  6
 • مهارت اختصاصی*012NA
  مراقبت قبل وبعد از برونكوسكوپي را مي داند
  مراقبت قبل وبعد ازچست تيوب گذاري را مي داند
  نحوه ارسال خلط را مي داند
  نحوه ارسال بال را مي داند
  7
 • اقدام اصلاحی*
  8