ثبت و گزارش خطا

تكميل فرم ثبت خطا جهت بررسي عوامل بروز خطا و رفع آنها مي باشد، لذا با اطمينان از اينكه گزارش خطا كاملا محرمانه است. خطايي را كه مشاهده نموده ايد را وارد نماييد. اطلاعات آن بدون ذكر مشخصات، جهت جلوگيري از تكرار موارد مشابه و به عنوان تجربيات مستند در اختيار ساير همكاران قرار داده مي شود. پيشاپيش از همكاري و احساس مسئوليت شما، صميمانه قدرداني مي نماييم.
 • 0
 • تاریخ*
  1
 • زمان*
  2
 • نام بخش*
  3
 • خطا توسط کدام رسته شغلی صورت گرفته است؟*
  4
 • شرح خطا*
  5
 • علت بروز خطا*
  6
 • اقدامات انجام شده یا پیشنهادی*توضیح بیشتر
  7
 • شدت خطاي اتفاق افتاده چقدر است؟*
  8
 • خطا منجر به آسيب به كدام مورد شده است؟*
  9
 • نام گزارش دهنده*
  10