اسامی پزشکان

ردیفنام و نام خانوادگینوع تخصص
11دکتر نیلوفر شعبانی کیامتخصص رادیولوژی و سونوگرافی-
12دکتر وحید کلهریمتخصص بیهوشی-
13دکتر محمدرضا خسرویمتخصص بیهوشی-
14دکتر فرشته شمسیمتخصص بیهوشی-
15دکتر رقیه کریمی خشنودیانپزشک عمومی-
16دکتر رضا اله وردیپزشک عمومی-
17دکتر امیر خانمیرزاییپزشک عمومی-
18دکتر مبینا قاسمیپزشک عمومی-
19دکتر گلاره آذرنوشپزشک عمومی-
20دکتر امیرحسین رضائیپزشک عمومی-
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.