بهبود کیفیت و اعتباربخشی

تعداد بازدید:۴۰۸۶

بهبود کیفیت و اعتباربخشی بیمارستان والفجر شهرستان تفرش
راضیه قاضی مرادی

کارشناس بهداشت حرفه ای
داخلی161

شرح وظایف:

ü      تدوین برنامه استراتژیک با همکاری مدیران میانی

ü      همکاری با واحد ها در نوشتن برنامه عملیاتی

ü      طراحی و پایش و اجرای برنامه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار با مشارکت مدیران

ü      تدوین و اجرای خط مشی ها، دستورالعمل ها و فرآیندهای بیمارستان با هماهنگی ذینفعان

ü      تهیه و تعیین شاخص های کلیدی بیمارستان با مشارکت مسئولین واحد ها و مدیران بیمارستان و تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش

ü      بررسی و پیگیری و تجزیه و تحلیل شکایات و ارائه نتایج به کمیته مدیریت اجرایی

ü      ارتقا سطح آگاهی و دانش در راستای مفاهیم استاندارد مدیریت کیفیت و اعتبار بخشی

ü      برنامه ریزی جهت اموزش و فرهنگ سازی جهت استقرار الزامات اعتبار بخشی

ü      طراحی و اجرای برنامه ممیزی داخلی

ü      نظارت بر اجرای صحیح کمیته ها و پیگیری مناسب مصوبات

آخرین ویرایش۰۹ اسفند ۱۴۰۰