راه اندازی پورتال جدید بیمارستان والفجر تفرش

تعداد بازدید:۱۱۲۹

در تاریخ 1397/06/13 پورتال جدید بیمارستان به مرحله بهره برداری رسید و راه اندازی گردید.