مطالب مرتبط با کلید واژه

فرایندهای امور هیات علمی


فرآیند ها

  چارت ارتقاء مرتبه علمی  چارت استخدام پیمانی چارت انتقال فرزندان هیأت علمی چارت تبدیل وضعیت ضریب K درمانی به ضریب K هیأت علمی چارت ترفیع سالیانه چارت شرکت در آزمون فوق تخصصی و فلوشیپ چارت طرح تعهد خدمت ضریب کا چارت طرح تعهد خدمت غیر ضریب کا چارت ...