مطالب مرتبط با کلید واژه

ستاد


مقررات پذیرفته شدگان شاهد و ایثارگر

به اطلاع میرسانددرصورت داشتن یکی ازشرایط ذیل جهت تشکیل پرونده ، مدارک لازم را به همراه فرم مربوطه نیز به طورکامل تکمیل و دراولین فرصت زمان شروع کلاسها جهت استفاده از مزایای مربوطه به واحد ستاد شاهد و ایثار گر ...