مطالب مرتبط با کلید واژه

اداره خدمات آموزشی


وظایف رئیس اداره خدمات آموزشی

- مسئولیت نظارت و کنترل کلیه امور خدمات آموزشی از مقطع کاردانی تا دکترای حرفه‌ای دانشجویان. - نظارت بر اجرای آیین نامه‌ها، مقررات آموزشی در دانشکده‌های تابعه و ایجاد هماهنگی بین آنها. - مسئولیت و انجام امور دبیرخانه شورای آموزشی دانشگاه، هماهنگی ...