مطالب مرتبط با کلید واژه

سنجش


سنجش و ارزیابی دانشجو

کارشناس: سرکار  خانم زهرا میرزایی شرح وظایف:  طراحی نظام جامع ارزیابی دانشجو  درکلیه عرصه های آموزشی  ارائه مشاوره به دفتر توسعه برای تدوین شیوه نامه اجرایی ارزیابی دانشجو ارائه مشاوره و همکاری با دفتر توسعه در طراحی ابزارهای ارزشیابی نوین مانند پورتفولیو و لاگ ...